digiserb-logo-white

Quizserb

  • digitalny kwis k serbskim temam
  • nowu wědu wuknyć a staru wobnowić
  • w serbskej a němskej rěči
  • wjace hač 1350 prašenjow z wjace hač 10 kategorijow, kiž so stajnje rozšěrja
  • 4 móžnych wotmołwow na kóžde prašenje
  • přeproš twojich přećelow z tobu abo přećiwo tebi hrać
  • stań so z  Pumpotom, hadźacym kralom abo Mištrom Krabatom w duelowym modusu
  • modus jako singleplayer abo w duelu móžnaj
  • lisćina najlěpšich a pokazka stopjenjow

Ty maš swójske ideje za napjate abo informatiwne
prašenja? Potom čiń sobu a pomhaj nam kwis hišće pisanišo wuhotować!

Tu dźe k formularej
za namjet prašenja abo přizjew so z mejlku pola nas!

Wopisanje projekta

QuizSerb je digitalna hra z prašenjemi-wotmołwami k najwšelakorišim serbskim temam. W hrě je wěda hrajerja we wšelakich kategorijach kaž serbske stawizny, serbska kultura a dźensniše serbske žiwjenje prašana. W modusu Singleplayer dźe wo to w běhu 90 sekundow dźesać prašenja prawje wotmołwić. Čim spěšnišo, ćim lěpje! Prašenja so z kategorijow wola, móžno pak je tež hrać připadowe prašenja. Z kóždej prawej wotmołwu a trjebanym časom wuliča so dypki. Dobyćerjo móža so w lisćiny najlěpšich zapisać. Kóždy wužiwar, kotryž je registrowany, ma móžnosć hrać duelowy modus. W tutym modusu je móžno napřećo druhim wobdźělnikam nastupić (přećeljo abo připadny přećiwnik). Kóžda hra wopřija pjeć kołow ze přeco štyrjomi prašenjemi. Dotal docpěte dypki postaja při tym swójski stopjeń, na př. wódny muž. Wotwisnje wot stopjenja přećiwnika dóstanje dobyćer mjenje abo wjac dypkow. Přěhračk dyrbi wotpowědnje dypki wotedać. Tež tu je lisćiny najlěpšich (highscore) přistupna.

Nastaće projekta

Młodźinska iniciatiwa Serbska murja startowaše 2016 ideju serbskeho kwis-poskitka podobnje hrě „Wer wird Millionär“. Projektowy team zestaješe katalog prašenjow a wuwiwaše zdobom onlinowu hru. Na schadźowance 2018 so kwis prěni raz zjawnosći prezentowaše. 2020 bu hra z dalšimi putacymi funkcijemi, na př. duelowym modusom, rozšěrjena.

Projektowe spěchowanje

QuizSerb je projekt Załožby za serbski lud spěchowany z projekta “Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach”.