Logo -

Impresum

Webstrona digiserb.de je projekt Załožby za serbski lud.

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin
telefon: +49 (0) 03591 550-300
internet: stiftung.sorben.com

Zastupowana přez:
Jan Budar, direktor
Zamołwity za wobsah po § 6 MDStV:
Jan Budar, direktor

Narěčenski partner:
Daniel Zoba, społnomócnjeny za digitalizaciju
e-mail: digiserb@sorben.com

Załožba za serbski lud je załožba zjawneho prawa wotpowědnje artiklej 1 Statneho zrěčenja mjez Krajom Braniborska a Swobodnym statom Sakska wo wutworjenju „Załožby za serbski lud“ z dnja 28.08.1998. Sydło załožby je Budyšin.

Wuzamknjenje rukowanja

Wobsahi

Wotpowědnje § 7 wotr. 1 Zakonja wo telesłužbach (Teledienstegesetz – TDG) je Załožba za serbski lud za swójske wobsahi na tutych stronach wotpowědnje powšitkownym zakonjam zamołwita. Po §§ 8 do 10 Zakonja wo telesłužbach njejsmy pak jako poskićowar posłužby winowaći, daledate abo składowane cuze informacije dohladować abo za wobstejnosćemi slědźić, kotrež na njezakonske jednanje pokazuja.

To njedótka so zawjazkow k wotstronjenju abo blokowanju wužiwanja informacijow wotpowědnje powšitkownym zakonjam. Wotpowědne rukowanje pak je hakle wot wokomika, hdyž zhonimy wo konkretnym ranjenju prawa, móžne. Po wozjewjenju ranjenjow prawow so wotpowědne wobsahi bjez komdźenja wotstronja.

Rukowanje za pokazki

Naš poskitk wopřija pokazki na eksterne internetowe strony třećich („linki“), na kotrychž wobsahi žadyn wliw nimamy. Tohodla njemóžemy za tute cuze wobsahi tež rukować. Za wobsahi přez pokazki zwjazanych stronow je stajnje poskićowar abo wobhospodar tutych stronow zamołwity. Přez pokazki zwjazane strony buchu we wokomiku zwjazanja na móžne přestupjenje prawniskich předpisow pruwowane. We wokomiku zwjazanja stronow njeběchu žane njezakonske wobsahi spóznajomne. Wobstajna wobsahowa kontrola zwjazanych stronow njeje pak bjez konkretneho podhlada zranjenja prawniskich předpisow přicpěwajomna. Ručež zhonimy wo ranjenju prawniskich předpisow, so tajke pokazki bjez komdźenja wotstronja.

Wjacerěčnosć wobsahow

Tuta webstrona hodźi so w hornjo- a delnjoserbskej kaž tež w němskej rěči wotwołać. Prosymy wo zrozumjenje, zo njeje móžno, cyłkowny přełožk podatych wobsahow stajnje aktualnje zaručić.

Awtorske prawo

Wot nas stworjene wobsahi a twórby na tutych stronach podleža němskemu awtorskemu prawu. Za rozmnoženje, wobdźěłanje, rozšěrjenje a kóždežkuli wužiwanje zwonka hranicow awtorskeho prawa je trěbna pisomna dowolnosć wotpowědneho awtora resp. zestajerja. Dalokož njebuchu wobsahi předležacych stronow wot nas zestajane, wobkedźbujemy awtorske prawa třećich. Wobsahi třećich su jako tajke wosebje woznamjenjene. Jelizo wobsteji podhlad na zranjenje awtorskeho prawa, prosymy wo wotpowědny pokiw. Ručež zhonimy wo zranjenju prawniskich předpisow, so wotpowědne wobsahi bjez komdźenja wotstronja

Wobsahowe wuhotowanje a hladanje

© Załožba za serbski lud

Kritiki abo pokiwy prosymy nam z mejlku na slědowacu adresu sposrědkować: digiserb@sorben.com

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Logo -
Serbja w digitalnym swěće

Webstronu přepytać

X

Tute wobsahi nimamy hišće w hornjoserbšćinje. Chceš nam z přełožkom pomhać? Potom załož sej wužiwarski konto.