Logo -

Impresum

Webbok digiserb.de jo projekt Załožby za serbski lud.

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin
telefon: +49 (0) 03591 550-300
internet: stiftung.sorben.com

zastupnik:
direktor Jan Budar
pó wopśimjeśu zagronity pó § 6 MDStV:
direktor Jan Budar

pśigranjański partnaŕ:
Daniel Zoba, społnomócnjony za digitalizaciju
e-mail: digiserb@sorben.com

Załožba za serbski lud jo załožba zjawnego pšawa wótpowědnje artikeloju 1 Statnego dogrona mjazy krajom Bramborska a Lichotnym statom Sakska wó wutwórjenju “Załožby za serbski lud” z dnja 28.08.1998. Sedło załožby jo Budyšyn.

Wuzamknjenje rukowanja

Wopśimjeśa

Pó § 7 wótr. 1 Kazni wó telemedijach (Telemediengesetz – TMG) jo Załožba za serbski lud za swójske wopśimjeśa na toś tych bokach pó powšyknych kaznjach zagronita. Pó §§ 8 do 10 Kazni wó telesłužbach njejsmy pak ako póbitowaŕ słužby zawězane, pósrědnjone abo wótkładowane cuze informacije doglědowaś abo za wobstojnosćami slěźiś, kótarež pokazuju na njekazniske jadnanje.

To njedotykujo zawězkow k wótpóranjeju abo blokowanju wužywanja informacijow pó powšyknych kaznjach. Wótpowědujuce rukowanje pak jo akle wót wokognuśa móžne, gaž zgónijomy wó konkretnem pśestupjenju kaznjow. Pó wózjawjenju pśestupjenja kaznjow se pótrjefjone wpśimjeśa ned wótpóraju.

Rukowanje za linki

Našo póbitowanje wopśimjejo linki na eksterne internetowe boki tśeśich, na kótarychž wośimjeśa njamamy žeden wliw. Dla togo njamóžomy za toś te cuze wopśimjeśa rukowaś. Za wopśimjeśa pśez linki zwězanych bokow jo stawnje zagronity póbitowaŕ abo wobgóspodarjowaŕ toś tych bokow. Pśez linki zwězane boki su se pśepytowali we wokognuśu zwězanja na móžne pśestupjenje pšawniskich pśedpismow. We wokognuśu zwězanja bokow njejsu byli k spóznaśeju žedne njekazniske wopśimjeśa. Wobstawnu wopśimjeśowu kontrolu zwězanych bokow pak njejo móžno bźez konkretneho zawobmyslenja pśestupjenja kazniskich pśedpismow pominaś. Gaž zgónijomy wó pśestupjenju kazniskich pśedpismow, budu take linki ned wótpórane.

Wěcejrěcnosć wopśimjeśow

Toś ta webstrona dajo se w górno-, dolnoserbskej a nimskej rěcy wótwołaś. Pšosymy wó rozměśe, až njejo móžno, cełkowny pśełožk pódanych wopśimjeśow stajnje aktualnje zarucyś.

Awtorske pšawo

Wót nas natwarjone wopśimjeśa a twórby na toś tych bokach stoje pód nimskim auwtorskim pšawom. Za rozmnoženje, wobźěłanje, rozšyrjenje a kuždežkuli wužywanje zwenka granicow awtorskeho pšawa jo trjebna pisna dowólnosć pótrjefjonego awtora resp. zestajarja. Pla wopśimjeśow toś tych bokow, kótarež njejsu wót nas zestajane, źiwamy na awtorske pšawa tśeśich. Wopśimjeśa tśeśich su ako take wósebnje markěrowane. Jolic až wobstoj zawobmyslenje na pśestupjenje awtorskeho pšawa, pšosymy wó wótpowědujucu pokazku. Gaž zgónijomy wó pśestupjenju kazniskich pśedpismow, pótrjefjone wopśimjeśa se ned wótpóraju.

Wopśimjeśowe wugótowanje a wótwardowanje

© Załožba za serbski lud

Kritiki a pokazki pšosymy z mejlku na: digiserb@sorben.com

Projekt spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe etatow, wobzamknjonych wót Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborska a Sakskego krajnego sejma.

Logo -
Serby w digitalnem swěśe

Webbok pśepytaś

X

Toś te wopśimjeśa njamamy hyšći w dolnoserbšćinje. Coš nam z pśełožkom pomagaś? Pótom załožyjo se wužywarske konto.